Karksi valla kodanikeühenduste koostööst 

Helve Joon 
Karksi Kultuuriseltsi juhatuse liige
Kirja pandud septembris 2012

Karksi vald on Viljandimaa lõunapoolseim vald Karksi-Nuia linna ja 20 külaga. Vallas on 3690 elanikku, neist pea pooled elavad Karksi.Nuias
Eestimaa tingimustes asub Lätimaaga piirnev Karksi vald kaugemal suurematest tõmbekeskustest ja teda võib käsitleda ääremaana, seetõttu on piirkonna arendamisel oluline osa kodanikeühendustel – neid on vallas tänaseks üle 30. Üksikult tegutsevad ühendused teevad tänuväärset tööd kodukoha arendamiseks vastavslt oma põhikirjalistele eesmärkidele. Samas on rida probleeme: väikesed ühendused jäävad nõrgaks, napib ressursse, oskusi ja võimalusi, liidrid väsivad ja vahelduvad, järelkasv on väike. Oli vaja leida lahendus tugisüsteemi näol. 

Karksi Kultuuriselts kutsus 22. märtsil 2004.a. kokku tolleaegsed valla vabaühendused, et arutada võimalikke koostöövorme. 12 ühenduse esindajad otsustasid moodustada Karksi valla kodanikeühenduste ümarlaua. See on valla seltside, seltsingute ja valla juhtide koostööorgan, mille eesmärkideks on: 
1. aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule; 
2. koordineerida Karksi valla kodanikeühenduste tegevust; 
3. leida ühised seisukohad ja arendada dialoogi kohaliku omavalitsusega valla ja piirkondlike arengukavade rakendamise küsimustes. 

Omavalitsuse esindajad osalevad ümarlaua õppepäevadel vastavalt temaatikale. Kultuuriseltsi eestvedamisel ja erinevate programmide toetusel on koduvallas läbi viidud koostööprojekte ühiskondlik-poliitilistel, sotsiaalsetel ja keskkonna ning kultuuriväärtustega seotud teemadel. Õppepäevadel on kõne all olnud demokraatlikud juhtimisvormid ja partnerlussuhted, vabatahtlike kaasamine, mittetulundusühingute raamatupidamine ja dokumentatsioon, projektide kirjutamine ja aruandlus ning muudki vabaühenduste tegevusega seonduvad teemad. Oluline oli mtü-dele LEADER-programmi ettevalmistamine, mille ühe osana toimus õppereis Rootsi. 2009.a. meil avanenud LEADER meetmed andsid küladele uusi arenguvõimalusi, mis omakorda suurendas kodanikeühenduste arvu. Senisest enam tõusis päevakorrale koostöö kohaliku omavalitsusega valla eelarvest ühenduste projektitaotluste kaasfinantseerimiseks. 


Ümarlaua tegevust juhib siiani Karksi Kultuuriselts. Kui algusaastatel käidi koos pea iga kuu, siis nüüd toimuvad kokkusaamised enamasti kord kvartalis erinevates valla piirkondades. Sinna kaasatakse ka kohalikke elanikke, et arutada kogukonna arenguvajadusi. Aastatega tehtud töö läbi on paranenud ühenduste juhtimisoskus, teovõime ja koostöö. Toimivad ühisprojektid suuremate ettevõtmiste läbiviimisel: kodukandi päevad, meefestival, kodanikupäeva tähistamine, Mulgimaa kultuuripärandi hoidmine ja propageerimine. 

Karksi Vallavolikogu ja Vallavalitsus peavad oluliseks kodanikeühenduste tegevust kohtadel ning arvestavad ümarlaua poolt tehtud ettepanekute ja arvamustega valla elu edendamiseks. Vabariigi aastapäeval tunnustab Karksi vald tublimaid ühendusi ja vabatahtlikke. 
Karksi valla kodanikeühenduste koostöövorm on end õigustanud ja jätkuvalt vajalik. Valla ühendused on kirjas Karksi valla kodulehel, ümarlaua tegevust kajastab Karksi Kultuuriseltsi koduleht 
www.karksiks.ee.

Arvo Maling, Karksi vallavanem (septembris 2012): 
Kõige parem on kui inimesed korraldavad oma vaba aega ja elukeskkonda ise läbi kodanikeühenduste. Ise otsustades tulevad kõige nutikamad lahendused ja sünnib koostöö. Seltside ümarlaud on kohaks, kus kodanikuühendused omavahel jagavad infot, üheskoos kaaluvad ideid ja lepivad kokku tegevused. Hea on, et seltside kokkukutsumise on enda peale võtnud Karksi Kultuuriselts, kes valmistab ette ka koosolekute päevakorra ja korraldab ettekanded. Valla jaoks on ümarlaud väga hea vorm kodanikeühendustega regulaarseks suhtlemiseks.

Vaata ka Külakiri september 2012