Küsitlus valdadele. Vastas 116 valda

Kas teie vallas on külade esindajad moodustanud ülevallalise ühenduse?
jah 30 %, ei 70 %

Mis võib olla põhjuseks, miks sellist ühendust ei ole tekkinud?
¢Külavanemaid ja külaseltse on, aga pole ühist eestvedajat 23%
¢Kui vaja kedagi küladest kaasata, teab vald, keda kutsuda aruteludele 19%
¢Küladel pole külavanemaid, kes võiksid ühenduse luua 17 %
¢Külades ei tegutse piisavalt külaseltse, kes võiksid ühenduse luua 14%
¢Koostöövajadust pole tekkinud 13%
¢Taoline ühendus loodi, käis mõned korrad koos, kuid asi jäi soiku 3% 

Mis on olulisemad asjad, mida on koostöös ellu viidud?
¢Korraldatakse ühiseid sündmusi: talgud, pere- ja spordipäevad, külade päevad, ajaloo uurimine, fotonäitus, lastelaagrid jms
¢Raha investeeringuteks või tegevustoetusteks: valgustus, külateed,  seltsimajad, iga-aastane toetus, mänguväljakud
¢Leitakse probleemidele ühised lahendused: küla arengukavad, koolitused, koosolekud
¢Info liigub paremini
¢Kaetakse püsikulusid
¢Muu: vald delegeerib teenuseid, kaasav eelarve

Mis kasu on/võiks olla vallal külade ühendusest?
¢Valda tuuakse külade probleemid ja mõtted (eriti ääremaalt)
¢Aktiviseerib külaelu, survegrupp volikogule
¢Ühised ettevõtmised, projektid, sündmused
¢Hea parner KOVile, kellega asju ajada. Kergem koostada ja kaasajastada arengudokumente
¢Kergem tegevusi koordineerida
¢Info liigub kiiremini, ühine inforuum

Arvati ka, et:
¢Pole vaja sellist ühendust. Elame niigi sõbralikult koos ja toetame üksteist.
¢Ei kujuta ette, ei näe kasu, ei leia eriti vajadust.
 
Mis häirib koostööd?
¢Probleeme pole, koostööd ei häiri miski - nii arvas ligi 50% vastanutest.
¢Tegusate inimeste ülekoormatus
¢Osadel küladel pole külavanemaid
¢Inimeste ja külade passiivsus
¢Eestvedajad vananenud, pole järelkasvu
¢Tähtaegadest ei peeta kinni (arutelud, aruanded)
¢Inimestevahelised suhted
¢Külade esindus esindab vaid kindla seltskonna huve
¢Erakondlikud eelistused, poliitikud kasutavad ära
¢Palju juttu, vähe tegusid
 

Küsitlus ülevallalistele ühendustele. Vastas 32 ühendust.

Vaata küsitluse kokkuvõtet.