1.02.16

Projekt „Liikmed liikvele!" viidi ellu 01.04.-31.12.2015

Tegevuste eesmärk oli tugevdada organisatsiooni huvikaitse suutlikkust oma liikmete seas. Selleks korraldati neljas väheaktiivses maakonnas (Ida- ja Lääne-Virumaa, Põlva- ja Võrumaa) ühisarutelud liikmeskonna laienemiseks kogukonna eestvedajate, külaseltside ja oma külade huvikaitset teostavate koostööühendustega. Nimetatud maakondades toimus mentorlusporgramm, kuhu kaastati elujõulisemate piirkondade esindajaid, et tutvustada oma kogemusi külade huvikaitse teostamisel maakonnas. Kõikide maakonnaühenduste esindajatega viidi läbi mõttetalgud vabaühenduste juhtimisest ja külaliikumise rollist ühiskonnas ning suurendatakse professionaalseid teadmisi kolmandast sektorist.

Mentormaakonnad (Kodukandi maakonnaühendused):

Harjumaa (Ida-Virumaale)

Jõgevamaa (Lääne-Virumaale)

Pärnumaa (Võrumaale)

Tartumaa (Põlvamaale)

Otsene eesmärk: Kodukandi liikmeskond on laienenud uute aktiivsete eestvedajate, külaseltside ja oma külade huvikaitset teostavate koostööühenduste kaudu. Kodukandi kui katusorganisatsiooni liikmeskond on tugevnenud, suurenenud on liikmeskonna teadmised vabaühenduste juhtimisest ja külaliikumise rollist ühiskonnas, paranenud on organisatsiooni huvikaitse suutlikkus.

Tegevused:

Liikmete mõttekoda 7. mail 2015 teemal „Linnastumine, regionaalpoliitika tulevik, maaettevõtlus ja turism"

Tartumaa makonnaühenduse kohtumised Põlvamaa külaelu eestvedajatega toimusid 14. mail  ja 27. novembril 2015.  Novembris ja 19.12 kohtusid Põlvamaa esindahjatega ka Kodukandi juhatuse esindaja (projektijuht).

Harjumaa esindaja ja Kodukandi juhatuse esindaja (projektijuhi) kohtumine Ida-Virumaa külade esinduse (IVKE) juhatusega 22.mail 2015 ja 29.oktoobril kohtumine Kodukandi juhatuse esindajaga.

14. septembril ja  25. novembril toimusid Pärnumaa ja Võrumaa kohtumised.

22. septembril, 22. oktoobril, 7. detsembril toimusid  Jõgeva ja Lääne-Virumaa kohtumised, millel osales ka projektijuht.

Kohtumiste teemadeks olid projekti eesmärkide täitmine st neljas maakonnas külaliikumise taaskäivitamine ja/või aktiveerimine. Põlva ja Lääne-Viru maakonnas valmistati ette uue juhatuse formeerimist ja üldkoosolekut; Võrumaal ja Ida-Virumaal toimusid  olemasolevate organisatsioonide tegevusplaanide arutelud.

Projektimeeskonna koosolekud toimusid: 18.05., 21.07., 18.08. ja 02.12. 2015 Teemaks projekti tegevustega seonduv- kohtumiste edenemised, tulemuste saavutamine, infovahetus, edasiste tegevuste planeerimine.

Liikmete teine mõttekoda 11. detsembril 2015 teemal „Kaasamine".

Tulemused:

7.-9. augustil 2015, Eesti külade XI Maapäeval olid mentormaakondade toel esindatud kõigi 4 sihtgrupi esindusdelegatsioonid.

Lääne-Virumaa maakonnaühendus MTÜ Virumaa Lootus taaskäivitas oma tegevuse, valiti uus, 3-liikmeline juhatus ja ühendusse võeti üldkooslekul vastu 4 uut liiget.

Põlvamaa maakonnaühendus MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant taaskäivitas oma tegevuse, valiti uus, 3-liikmeline juhatus. Alustati aktiivset koostööd maavalitsusega ja planeeriti tegevusi uute liikmete leidmiseks.

Võrumaa maakonnaühendus MTÜ Kodukant Võrumaa korraldas oma edasiste tegevuste arutelu soovida aktiveerida külaliikumist, leida uusi liikmeid ja koostada tegevuskava lähiaastateks.

Ida-Viru maakonnaühendus Ida-Virumaa Külade Esindus koostöös maakondliku arenduskeskusega planeeris Ühisnädalaks külaseltside ja teiste MTÜde ühist seminari, kus arutada edasist koostööd. Vähese huvi tõttu ära jäänud sündmus lükati edasi ning toimuvad edasised arutelud külaliikumise aktiveerimiseks piirkonnas.

Kodukandi tegevusi tutvustav ja võrgustikuga liituma kutsuv FLAIER

Tugevnenud liikmeskond ja külaliikumise võrgustik. Informatioon liikumise Kodukant tegevustest.

Kajastused meedias:

Põlvamaal Maavalitsuse pressiteade 30.12.15

Ajalehes Võrumaa teataja 01.12.15  "MTÜ Kodukant Võrumaa tegi restardi"

Ajalehes Lõunaleht 17.12.15  "Liikumine Kodukant on muutumas" 

Projekti  eelarve: 8378 eurot, sellest VÜF toetus 7498 €, omafinantseering 880 €


Projektijuht:

Külli Vollmer 01.04.-31.05.2015

Anneli Kana (alates 01.06.2015), anneli.kana@kodukant.ee, tel 530 800 29

 

Toimetaja: ANNELI KANA