Rae valla alevike- ja külavanematel on oma esindusorganisatsioon

Tallinna naabruses asuvas Rae vallas on 26 küla ning 5 alevikku. Juba üle 15 aasta tagasi alustati vallas külaliikumise arendamist, millele viitasid esimeste külavanemate valimised ning külavanemate esindusorganisatsiooni loomine. Tänasel päeval on koondunud Rae valla küla- ja alevikuvanemadMTÜ Rae valla alevike ja külavanemate seltsi (RVAKS). Meie seltsi eesmärkideks on külade ja alevike majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine; alevike- ja külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmine; oma liikmete esindamine, koolitamine, nõustamine ja informeerituse tagamine ning osalemine rahvusvahelistes, riiklikes ja kohalikes külaliikumist toetavates projektides. Seltsi peamiseks eemärgiks on huvi tekitamine kogukondliku tegevuse vastu ja selle huvi hoidmine kõigis Rae vallas asuvates külades ja alevikes. Oleme seadnud sihiks, et valla territooriumil asuvatel kõigil küladel ja alevikel oleks oma vanemad. Oleme suutnud selle eesmärgi täita 99% - vanemat ei ole vaid ühel alevikul. Selleks et tunnustada ja teha märgatavaks külavanemat, antake igale valitud külavanemale üle auraha, mida saab kanda külas ja vallas toimuvatel pidulikel sündmustel. 
Külaliikumine on Rae vallavalistuse poolt ka ametlikult tunnustatud, kuna valla põhimääruses on eraldi külavanema statuuti (külavanema valimise kord, õigused ja kohustused, volituse lõppemine) puudutav peatükk. Lisaks on Rae vald leidnud igaastaselt võimalused oma eelarvest eraldada alevike ja külavanemate seltsile raha külaliikumise hoidmiseks ja arendamiseks. Nimetatud toetussummade jagamiseks on seltis poolt määratletud kindlad kuluartiklid ja rahastamise kord. Külavanema ameti väärtustamiseks kompenseeritakse külavanema igakuised telefoni- ja arvutiside kulud. Külades toimuvate sündmuste/ürituste rahastamiseks on välja töötatud pearaha süsteem külasse/alevikku registreeritud elanike arvu alusel. Seltsi poolt kureeritakse abiprogrammide rahastamise omaosaluse tasumist. 
Iga kuu korraldab selts külavanemate infotunni, kus volikogu esimehe kaudu antakse külavanematele ülevaade volikogu istungite teemadest. Kui mõni teema on seotud vallaelu puudutava uue korra kehtestamisega, siis arutatakse see teema infotunnil külavanematega läbi ning vajadusel edastatakse seltsi nimel õigusakti projektile täiendused ja parandused. Koosolekul saab iga külavanem sõna - "külavanema minut", kus antakse ülevaade toimunud ja toimuvatest sündmustest ning muret tekitavad asjaoludest. Lisaks kutsutakse infotundidesse rääkima oma tegevustest külaelu puudutavate valdkondade (nn rahastusprojektid, naabrivalve, heakord, suuremad ehitusobejektid, jms) esindajad. 
Kahel viimasel aastal on seltsi poolt koondatud kõigi külade ja alevike investeeringute ettepanekud kohaliku elukeskkonna parandamiseks ning esitatud vallavalitsusele eesmärgiga nende arvestamiseks valla eelarve kulude planeerimisel. 
Külaelu, kui ühe parima elustiili propageerimiseks, korraldatakse igal suvel Rae valla külade päeva, kus toimub küladevaheline võistu ja kultuuriline tegevus. Selle aastal toimub juba IX küladepäev – 28.07 Vaidas. Olete kõik oodatud! 
Rae valla alevike ja külavanemate seltsi on kujundanud meie liikmed – külavanemad, kes on ära teeninud suure tunnustuse, et on suutnud ja tahtnud oma isikliku elu kõrvalt toetada ka teisi kogukonna liikmeid. Ülevaate nende ja seltsi tegevuste kohta leiate Rae valla kodulehelt 
www.rae.eekülaliikumise rubriigist ning seltsi kodulehelt www.raekoda.ee 

Kirja pani Ardi Mitt 
Rae valla alevike- ja külavanemate seltsi juhatuse liige 
Aruvalla külavanem

juunis 2012

Agu Laius,Rae Vallavolikogu esimees (juuni 2012): Rae vald on üsna suur, et volikogu liikmed või vallaametnikud teaksid täpselt valla eri kantide probleeme ja vajadusi või jõuaksid oma mõtete 

selgitamisega iga vallaelanikuni. Samuti soovime vallas edendada kaasavat otsustamist. Nendest mõtetest lähtudes koostasime valla uue põhimääruse, kus on oluliselt tõstetud küla- ja alevikuvanemate rolli neis protsessides osalemiseks. Kõik eelnõud on avalikud ligi kolm nädalat enne volikogus arutamist ning kuna määrusi arutatakse vähemalt kahel lugemisel, siis nii saavad oma ettepanekuid esitada ka vallaelanikud. Parim on seda teha küla- ja alevikuvanemate kaudu, kelle kõrval töötavad külades enamasti ka külaseltsid. Kord kuus enne volikogu istungit toimub küla- ja alevikuvanemate infopäev, kus arutame koos läbi päevakorras olevad punktid. 
Vanemate ettepanekul on mitmed eelnõud, näiteks teede talihooldamine, saanud vallaelanike poolt vaadatuna oluliselt paremaks. Küla- ja alevikuvanemad kannavad väga olulist rolli oma piirkonna kogukonnatöös ja kogukondade kujundamisel - nii aga ka valla näo kujundamisel. Rae valla tegemised ei ole koondunud keskusesse, vaid toimuvad igas alevikus ja külas. On välja kujunenud hulk traditsioone ning vanemate eestvedamisel tuleb neid aina juurde. Valla küla- ja alevikuvanemate selts on hakanud enda ümber koondama ka teisi valla kodanikuühendusi, mille tulemusel on käivitunud valla vabaühenduste ümarlaud. Nii edeneb osalusel põhinev valla asjade ajamine ja otsustamine veel rohkemate inimesteni. 

 

Vaata ka Külakiri juuni 2012