Eesti Külaliikumine Kodukant valiti Siseministeeriumi poolt vabatahtliku tegevuse valdkonna strateegiliseks partneriks aastateks 2014- 2018.

 

Meie prioriteedid aastatel 2015-2018 Siseministeeriumi partnerina vabatahtliku tegevuse valdkonnas on :

 

Toetada ja suurendada ühenduste suutlikust, kaasata vabatahtlike ning tõsta vabatahtliku tegevuse kvaliteeti ja vabatahtlike arvu Eestis.

Toetamaks ühenduste suutlikkust vabatahtlike kaasamisel, töötame välja  Vabatahtliku Sõbra märgi. Märgise idee juures on oluline selle väljaandmise protsess. Märgise väljaandmise käigus  hindame ühenduste vajadusi vabatahtlike paremaks kaasamiseks ja juhtimiseks ning seejärel pakume neile sobivat nõustamist, koolitusi, mentorlust, kogemuste vahetamist, ühist huvikaitset võrgustiku liikmena. Ühendused , kes vastavad märgise kriteeriumitele, saavad Vabatahtliku Sõbra märgi, mis tunnustab ja väärtustab ühenduse jõupingutusi. Vabatahtliku Sõbra märgi tegevusi toetavad kommunikatsioonitegevused: Kodukant avaldab  märgi saanud ühendused  (Vabatahtlike Värav, uudiskiri, lood muudes kanalites). Märgise väljaandmist, sealjuures nõustamise ja juhendamise protsessi viime ellu koostöös vabatahtlike võrgustikuga ning MAK võrgustiku kodanikuühiskonna konsultantidega. 

Tagada võrgustikutööga valdkonna huvikaitse ja ühine osalemine valdkonna arendamises Eestis ning välismaal.

Valdkonna huvikaitse teemad kaardistame ja fokuseerime võrgustiku iga-aastastel kohtumistel.  Valdkonna seadusloomes vajalike muudatuste, täienduste tegemisel näeme olulisena partnerlust Eesti Vabaühenduste Liiduga (EMSLiga). Kindlasti soovime käivitada dialoogi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Liiduga tõstmaks tööandjate teadlikkust ja motivatsiooni oma töötajate vabatahtliku tegevuse soodustamisel. Sotsiaalvaldkonnas vabatahtlike kaasamiseks jätkame koostööd Sotsiaalministeeriumi, omavalitsuste esindajate ja Töötukassaga. Peame oluliseks taastada (koostöö on katkenud aastast 2013) Eesti osalus Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEVi) tegevustes, mis annaks meile ülevaate Euroopa vabatahtliku tegevuse kogemustest ja praktikatest, samuti võimaluse luua uusi koostöökontakte, vajadusel teostada huvikaitset. Graafiline protokoll vabatahtlike foorumilt

 

Laiema teavitustöö abil aidata kaasa vabatahtliku tegevuse kui elustiili ja olulise väärtuse jõudmisele inimesteni, kes täna ei ole vabatahtlikud.

 

Praxise uuringu „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013" põhjal tunnevad tänases Eestis 21% elanikest, et neid ei ole vabatahtlikeks kutsutud ja teine 21%, pole mõelnud, et vabatahtlik tegevus võiks olla nende jaoks võimalus. Just need 42% elanikest on sihtgrupp, kelleni läbi ühenduste suutlikkuse tugevdamise ja teavitustöö tuleb jõuda. 

 

Vabatahtlike Värav on kujunenud vabatahtliku tegevuse keskseks ja laialdast kasutust leidnud infoportaaliks, Väravat toetavad sotsiaalmeedia kanalid.

„Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013"   uuringu põhjal  saavad vabatahtlikus tegevuses osalenud  teavet peamiselt internetist, sotsiaalvõrgustikest ning sõprade ja perega otse suheldes. Alles kolmanda-neljandana nimetati tavameediat, nagu televisioon ja ajalehed/ajakirjad. Valdkondade üleselt on alates 2008. aastast olnud internetis vabatahtliku tegevuse oluliseks infokanaliks Vabatahtlike Värav vabatahtlikud.ee.  Oleme võtnud eesmärgiks kajastada vabatahtlikkuse erinevaid aspekte ja näidata vabatahtliku tegevuse võimaluste mitmekülgsust. Eesmärgiks on  muuta Vabatahtlike Värav passiivsest infokandjast aktiivseks suhtluskanaliks vabatahtlike ja neid kaasavate organisatsioonide vahel.

Prioriteetide saavutamisel peame oluliseks seda teha koostöös Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikuga. 

 

Kõigil huvilistel on võimalus liituda uudiskirjaga.

 Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku osas leiab lisainfot siit.  

Vabatahtliku tegevuse valdkonna juht  on Kodukandis Eha Paas, eha@kodukant.ee 

Olete kõik ka oodatud oma uudiseid ja teateid edastama Värava ja uudiskirja toimetajale Anu Viltropile  e-postil:  anu.viltrop@kodukant.ee