Organiseeritult on kergem asju ajada 

Mari-Anne Leht 
Kirja pandud veebruaris 2012

MTÜ Vastseliina Külade Ühendus (VKÜ) Võrumaal on juba kaheksa aastane. Asutamiskoosolek peeti 6.jaanuaril 2004. Vastseliina vallas on 47 küla, neist üle poolte kuulub külade ühendusse.Külavanemaid on üheksa, sest osad neist kureerivad elu mitmes külas. VKÜ põhikirja järgi on võimalik moodustada ka osakond, meil on Loosi, Viitka, Voki, Kapera piirkond. Osadel osakondadel on oma arveldusarve ja nad tegutsevad iseseisvatena. Mitmed ühenduse liikmed on valitud KOV volikogusse ja nende ettepanekul moodustas volikogu alalise külaelu edendamise komisjoni, nüüdseks külaelu- ja heakorrakomisjoni. 

VKÜ esimees Aado Kuhlap nimetab ühenduse eesmärkideks külaelu edendamisele kaasaaitamist, liikmete huvide kaitset, suuremate projektide kirjutamist, koolituste ja ürituste korraldamist. Läinud aastal käisid külade ühenduse tegemistega tutvumas Taheva valla külade esindajad Valgamaalt. On käinud ka Viljandimaa Karksi valla ja Raplamaa külade esindajad. 

Kuhlapi sõnul saavad külade elanikud ühenduse kaudu valla arengut puudutavates küsimustes kaasa rääkida, vallavalitsus omakorda saab kiiremini külaelanike kitsaskohtadest teada ehk informatsioon liigub ruttu nö alt ülesse ja vastupidi. Juba moodustamisest alates kohtuvad MTÜ-de esindajad ja külavanemad vallavalitsuse esindajatega iga kuu esimesel teisipäevalKokkusaamised toimuvad kord ühes, kord teises külakeskuses ja vallamajas. Arutame külade ja valla elu puudutavaid küsimusi, kõneleb Kuhlap ja lisab, et Vastseliinas on alati külavanemate ettepanekutega arvestatud. Näiteks külateede remontimiseks esitavad külavanemad kevadeti vallamajja vastava nimekirja, samuti osutatakse abi valla sotsiaaltöötajatele. Ühisel sõnal on rohkem kaalu kui ühe külavanema sõnal. Läinud detsembris arutati külavanematega maamaksu tõstmist vallas 0,3% võrra, koostati küsitlusankeet ja külaelanikud said selles küsimuses oma arvamust avaldada. Jaanuaris on kokkusaamine alati pidulikum. 

VKÜ-l oma keskust ei ole, kuid Loosi külakeskus on MTÜ-l seitsmeks aastaks rendil. Külakeskuste tegevus on külaelanike poolt hästi tegusaks muutunud ja üritustest osavõtt suurenenud. Vallas on kokku viis külakeskust. Vald on siiani toetanud ka ühenduse tegevust ja maksnud külavanematele kompensatsiooni, seda lepinguliste kokkulepete alusel. Kuna VKÜ on üleriigilise külaliikumise Kodukant liige, siis saavad nad kiiresti informatsiooni selle tegemistest. Veel ollakse Võrumaa Partnerluskogu liige. MTÜ Vastseliina Külade Ühendust on tunnustatud Vastseliina volikogu aukirjaga ,,Aasta Tegu 2007", omistatud on Võru Maavalitsuse tiitel ,, Võrumaa parim MTÜ 2008". 

MTÜ juhatuse esimees Aado Kuhlap on väga aktiivne. 2002 aastast on ta KOV volikogu liige, olnud Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige, tunnustatud Aasta Vabatahtlikuks 2008, tunnistatud 2011 aasta parimaks täiskasvanute koolitajaks Põlvamaal. Ta juhib Vastseliina Rahvamaja näiteringi ja laulab Põlva meeskooris. Edaspidise kohta arvab Aado, et ühenduse eesmärgid tuleb üle vaadata, sest neist enamus on täidetud. "Tahame vallavalitsusele teenuseid pakkuma hakata ja laiapõhjalisemalt tegeleda külade arengule kaasaaitamisega kogu vabariigis. Kodukandi toel, täpsustab ta. 

Raul Tohv, Vastseliina vallavanem (veebruar 2012): 
Külade ühendus on toetanud kohaliku elu edendamist. Nende kaudu on ka projektidele taotlusi tehtud. Ühendus on külavanemaid koos hoidnud, kuid kuna mõnede külade piirkonnad on ise MTÜ moodustanud ja teevad ka projekte, võiks ühendus tegeleda piirkondadega, kus veel külavanemaid ei ole ehk siis jätkata külade organiseerumist, samuti heakorratöödega tegelemist jätkata. 
Kogukondliku ühendusena võiskid nad ka teenust osutada. Loosi kant võiks raamatukoguteenust osutama hakata.

Vaata ka Külakiri veebruar 2012